te.wiktionary.org
2004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019
JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember

Most active pages
2016

ViewsUsersEditsRevertsDiffVolumeSizeTitle
27 k00మొదటి పేజీ
1.4 k122424949gala
1.2 k00septuagenarian
54400��������������� ������������
22-42 k41 k22Broken/Bot/Requests for approvals
333-3.5 k13 k1.3 kఅంకగణితము
222-23 k23 k2.1 kఅనధీతే మహాభాష్యే వ్యర్థా స్యా త్పదమంజరీ అధీతేఽపి మహాభాష్యే వ్యర్థా స్యాత్…
222-22 k22 k1.6 kఅజాయుద్ధే ఋషిశ్రాద్ధే ప్రభాతే మేఘడంబరే దమ్పత్యోః కలహేచైవ బహ్వారమ్భో లఘుక్…
634-4.2 k4.6 k2.6 kచింకిలీకము
533-4.9 k5.3 k1.9 kఅన్వయవ్యతిరేకన్యాయము
34-2.3 k3.2 k2.3 koccupy
222-16 k16 k2.2 kఅదిత్సోర్వణిజః ప్రతిదినం పత్రలిఖిత శ్వస్తనదినభణనన్యాయము
22-5 k5.3 k1.6 kమేషపుచ్ఛన్యాయము
233-5 k5.1 k1.3 kవాజజము
322-13 k13 k1.6 kఅన్యోన్యనాశ్యనాశకవిక్షాయాం సుందోపసుంద న్యాయః
22-5 k5.1 k1.7 kసతతగతి
222-13 k13 k1.6 kఅవశ్యాపేక్షితానపేక్షితయో రపేక్షితం స్మరణీయమ్
22-4.9 k5.1 k1.3 kసంగ
434-3.8 k4.3 k2.9 kచింకలిక్క
222-13 k13 k2 kఅంగుల్యగ్రం న తేనై వాంగుల్యగ్రేణ స్పృశ్యతే :
222-12 k12 k1.7 kఅశక్తా స్తత్పదం గంతుం తతో నిందాం ప్రకుర్వతే
35-1.4 k2.3 k530northeast
222-12 k12 k1.5 kఅచింత్యాః ఖలు యే భావా న తాం స్తర్కేణ సాధయేత్
222-12 k12 k1.9 kఅంగుల్యగ్రం న తేనై వాంగుల్యగ్రేణ స్పృశ్యతే
222-12 k12 k1.7 kఅంగుల్యగ్రం న తేనైవాంగుల్యగ్రేన స్పృశ్యతే.
222-12 k12 k1.8 kఅవయవప్రసిద్ధేః సముదాయప్రసిద్ధి ర్బలీయసీ
322-11 k11 k1.5 kఅపంథానం తు గచ్ఛన్తం సోదరోఽపి విముంచతి
834-3.5 k3.8 k2.7 kచంచరీకము
222-11 k11 k1.7 kఅజ్ఞాతకులశీలస్య వాసో దేయో న కస్యచిత్
222-10 k11 k1.6 kఅనాశ్వాసితదుఃఖితే మనసి సర్వ మసహ్యమ్
222-10 k10 k1.5 kఅల మున్మత్తవచసి కావ్యదూషణోద్భావనేన
222-10 k10 k1.5 kఅంధస్యేవాంధలగ్నస్య వినిపాతః పదేపదే
635-3.3 k3.4 k1.3 kగుంగురు
535-2.7 k4.2 k2.1 kకింజల్కము
22-4.1 k4.6 k1.4 kఅన్యూనాధికము
22-4.3 k4.5 k1.4 kచతుష్పథుడు
22-4.1 k4.5 k1.9 kఅంకురార్పణము
35-1.3 k2.1 k477esophagus
22-4.3 k4.4 k1.5 kకొండ్రకైదువు
22-4.4 k4.3 k1.6 kఇంద్రప్రమితి
34-1.5 k2.1 k780rainwater
222-9.7 k9.8 k2 kఅంగులిదీపికయా ధ్వాంతధ్వంసనవిధిః
35-1.1 k1.9 k482boredom
635-2.8 k3.2 k1.5 kగాయకము
222-9.4 k9.6 k2.3 kఅంగుల్యగ్రే మత్తమాతంగా శ్చరన్తి
142132.7 k2.7 k3.9 kమోపు
34-1.1 k1.8 k825octagon
33-1.2 k2 k903occupant
322-9.2 k9.3 k1.5 kఅనురాగ మనురాగేణ ప్రత్యేష్టవ్యః
233-3.3 k3.4 k1.4 kగుంగిలి
22-3.8 k3.7 k81rice flakes
222-9 k9.1 k1.6 kఅజాతపుత్రనామోత్కీర్తనన్యాయము
33-1 k1.7 k901ocular
33-1 k1.7 k1008octavo
22-3.7 k3.7 k1.4 kగుడ్డాము
5351.5 k1.4 k1.4 kఘస్రపతి
22-3.1 k3.8 k1.5 kఎదుర్కోలు
222-8.8 k8.9 k1.5 kఅనిర్వేదప్రాప్యాణి శ్రేయాంసి
23-2.1 k3.3 k3.4 kగండము
22-3.2 k3.7 k1.4 kఅధ్యాయనము
22-3.3 k3.6 k1.3 kకర్మారుడు
22-3.5 k3.5 k1.4 kకృత్రిమ
22-2.9 k3.8 k1.8 kగుడ్డము
22-3.4 k3.6 k1.3 kకలహాశనుడు
22-3.4 k3.5 k3 kగమకము
22-3.4 k3.5 k1.2 kకేళిముఖము
29400proxy
22-3.5 k3.4 k1 kఅతులితుడు
222-8.6 k8.7 k3.2 kఅంతరంగబహిరంగయో రంతరంగం బలీయః
222-8.6 k8.7 k2.6 kఅత్యన్తపరాజయా ద్వరం సంశయోఽపి
26-1.7 k1.8 k79moonlight
322-8.5 k8.6 k1.7 k"ఇచ్ఛేష్యమాణసమభివ్యాహారే"
322-8.5 k8.6 k1.7 kఅనుకరణం హి శిష్టస్య సాధు భవతి
22-3.2 k3.5 k1.5 kగల్లంతు
22-3.3 k3.4 k2.1 kగమనించు
222-8.4 k8.5 k1.6 kఅర్థీ సమరో విద్వా నధిక్రియతే
433-2.1 k2.5 k1.4 kఅంజిక
22-3.1 k3.3 k1.3 kఏణాంకుడు
2341.7 k1.7 k1.6 kకృపీటజన్ముడు
12292.7 k2.7 k2.6 kమురువు
22-2.9 k3.2 k1.3 kఖంకరము
24-2.2 k2.2 k81amniotic fluid
322-8 k8.1 k2.3 kఅపవాదై రుత్సర్గా బాధ్యన్తే
22-2.9 k3 k1.2 k/అంతవరకు
3453.4 k3.3 k9.2 kforce
23-2.1 k3 k1.7 koccur
9351465601.4 kవింజము
23-2.5 k2.7 k1.7 kఅవయవము
6341.6 k1.5 k1.5 kజాంబు
24-2.5 k2.5 k91great-grandmother
1527-2.9 k5.5 k14 kచంద్రుడు
322-7.6 k7.7 k1.7 kఅన్యద్భుక్త మన్యద్వాంతమ్
27-1.1 k2.2 k634beehive
24-1.9 k1.9 k73mustard seed
22-2.1 k3 k1.7 kఆదంశము
1424-70815 k4.4 kInternational Phonetic Alphabet
222-7.6 k7.7 k2 kఅణురపి విశేషోఽధ్యవసాయకరః
22-2.3 k2.8 k1.5 kకెలసము
22-2.7 k2.6 k95great-granddaughter
3341.5 k1.5 k1.5 kజలదరింపు
22-2.4 k2.7 k1.4 kఅంజనిక
22-2.6 k2.6 k1.4 kచంగము
22-2.4 k2.7 k1.4 kఆతంకము
11-23 k22 k2.2 kఅత్యన్తబలవన్తోఽపి పౌరజానపదా జనాః దుర్బలై రపి బాధ్యన్తే పురుషైః పార్థివాశ్…
222-7.4 k7.5 k1.6 kఅహృదయవచసా మహృదయ ముత్తరమ్
11-22 k22 k1.7 kకిరాతై ర్హన్తుం శక్యోఽపి సింహో మహ ద్వనం శరణం ప్రవిశ్య దురాధర్ష స్తేభ్యో న…
2331.6 k1.6 k1.5 kజక్కర
4331.4 k1.3 k1.3 kఠవరతనము
22-2.5 k2.4 k88great-grandson
24-1.6 k1.6 k73mung bean
222-7.2 k7.3 k3.5 kఅధికరణసిద్ధాన్తన్యాయము
222-7.2 k7.3 k1.5 kఅలంకృతిశిరశ్ఛేదన్యాయము
222-7.2 k7.3 k1.6 kఅసంజాతవిరోధిత్వన్యాయము
24-1.5 k1.5 k73mosques
22-2.1 k2.5 k1.4 kఒరుపు
222-7.1 k7.2 k1.8 kఅస్త్ర మస్త్రేణ శామ్యతి
11-19 k18 k1.9 kఉపసంజనిష్యమాణనిమిత్తోఽప్యపవాద ఉపసంజాతనిమిత్తమ ప్యుత్సర్గం బాధతే
11-18 k18 k1.2 kగృహీత్వార్థం గతా శ్చౌరాః క స్తా నాచ్ఛేత్తు మర్హతీతి."
222-7 k7.1 k1.6 kఅసిధారామధులేహన న్యాయము
222-7 k7.1 k1.6 kఅత్యుచ్ఛ్రాయః పతనహేతుః
24-1.4 k2 k766occupancy
23-1.9 k2.1 k242coconut tree
23-1.9 k2 k191bottle gourd
11-17 k17 k1.5 kగృహీత్వార్థం గతా శ్చౌరాః క స్తా నాచ్ఛేత్తు మర్హతిః.
11-17 k17 k1.9 kగృహీత్వార్థం గతా శ్చౌరాః క స్తా నాచ్ఛేత్తు మర్హతిః
24-1.5 k1.9 k791occurence
22-2.2 k2.2 k478water painting
23-1.6 k2.1 k752octogenarian
222-6.9 k7.1 k2.2 kఅతీతమహిషీస్నేహన్యాయము
222-6.9 k7.1 k1.4 kఅసంజాతవిరోధిత్వన్యాయం
24-1.8 k1.9 k85expandable
23-1.8 k2 k635water level
34-5092.1 k1.3 kocean
23-1.3 k2.2 k1.6 koesophagus
23-1.3 k2.2 k1.2 koccasional
23-1.8 k2 k676oecumenical
23-1.5 k2.1 k654orthogonal
11-16 k15 k1.8 kగన్ధాశ్మరజసా స్పృష్టో నష్టో దీపః పునర్జ్వలేత్
23-1.9 k1.9 k462obtruncated
23-1.5 k2 k792water lily
23-1.6 k2 k682water pipe
11-15 k15 k1.9 kఆషాఢవాతే చలతి ద్విపేన్ద్రే చక్రీవతో వారిధిరేవ కాష్ఠా
22-2.1 k2.1 k91sister-in-law
11-15 k15 k2 kఆర్ద్రం వస్త్రం సమన్తా ద్వాతానీతం రేణుజాత ముపాదత్తే
11-15 k15 k1.7 kఘృతస్య పాత్ర మాధారోవా ప్రాతస్య ఘృత మాధారోవా?
23-1.7 k1.9 k611soft water
23-1.7 k1.9 k570obtuseness
11-15 k14 k1.5 kగృహార్థ మారోపితస్య దీపస్య రథ్యోపకారకత్వమ్
11-15 k14 k1.9 kక్షీర విహాయారోచకగ్రస్తః సౌవీరరుచి మనుభవతి
24-1.4 k1.8 k678occupier
Graphique des modifications 2016
Graphique des utilisateurs 2016
Graphique des espaces de noms 2016