te.wiktionary.org
200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018
JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember

Most active pages
2015

ViewsUsersEditsRevertsDiffVolumeSizeTitle
12795 k777 k777 kకన్నడము పదాలు జాబితా
61491 k89 k89 kఅమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలు ఇంగ్లీష్ ఆడియో పదాలు
1011086 k84 k84 kరైల్వే సిగ్నలింగ్ మరియు టెలీకమ్యూనికేషన్ పదకోశం
121556 k55 k55 kఅనుబంధం:రెండు ఆక్షరాల ఆంగ్ల పదాలు జాబితా
81331 k30 k30 kఅనుబంధం:సాధారణ హిందీ పదాలు
1123 k23 k25 kఅనధీతే మహాభాష్యే వ్యర్థా స్యా త్పదమంజరీ అధీతేఽపి మహాభాష్యే వ్యర్థా స్యాత్…
1123 k22 k25 kఅత్యన్తబలవన్తోఽపి పౌరజానపదా జనాః దుర్బలై రపి బాధ్యన్తే పురుషైః పార్థివాశ్…
1123 k22 k24 kకిరాతై ర్హన్తుం శక్యోఽపి సింహో మహ ద్వనం శరణం ప్రవిశ్య దురాధర్ష స్తేభ్యో న…
1123 k22 k23 kఅజాయుద్ధే ఋషిశ్రాద్ధే ప్రభాతే మేఘడంబరే దమ్పత్యోః కలహేచైవ బహ్వారమ్భో లఘుక్…
2233.6 k3.5 k21 kఉపవిద్యలు
23521629621 ktake
1119 k19 k21 kఉపసంజనిష్యమాణనిమిత్తోఽప్యపవాద ఉపసంజాతనిమిత్తమ ప్యుత్సర్గం బాధతే
24-2752.5 k20 k
1118 k18 k19 kగృహీత్వార్థం గతా శ్చౌరాః క స్తా నాచ్ఛేత్తు మర్హతీతి."
55 k4104.9 k6.5 k19 kమొదటి పేజీ
1117 k17 k19 kగృహీత్వార్థం గతా శ్చౌరాః క స్తా నాచ్ఛేత్తు మర్హతిః
1117 k17 k18 kగృహీత్వార్థం గతా శ్చౌరాః క స్తా నాచ్ఛేత్తు మర్హతిః.
22217 k16 k18 kఅదిత్సోర్వణిజః ప్రతిదినం పత్రలిఖిత శ్వస్తనదినభణనన్యాయము
1116 k16 k17 kగన్ధాశ్మరజసా స్పృష్టో నష్టో దీపః పునర్జ్వలేత్
2232.3 k2.3 k17 kవిష్ణువు
32215 k15 k17 kఆషాఢవాతే చలతి ద్విపేన్ద్రే చక్రీవతో వారిధిరేవ కాష్ఠా
1115 k15 k17 kఆర్ద్రం వస్త్రం సమన్తా ద్వాతానీతం రేణుజాత ముపాదత్తే
21217 k17 k17 kAppendix:English pronunciation
1111 k11 k17 kగార్హస్థ్యసన్యాసపరీక్షాన్యాయం
1115 k15 k16 kఘృతస్య పాత్ర మాధారోవా ప్రాతస్య ఘృత మాధారోవా?
1115 k14 k16 kక్షీర విహాయారోచకగ్రస్తః సౌవీరరుచి మనుభవతి
117.5 k7.3 k16 kచతుష్షష్టి తంత్రాలు
1115 k14 k16 kగృహార్థ మారోపితస్య దీపస్య రథ్యోపకారకత్వమ్
1115 k14 k16 kగడ్డురికాన్యాయము, గడ్డులికా ప్రవాహన్యాయము
22214 k14 k15 kఉత్పతితో హి చణకః శక్తః కిం భ్రాష్ట్రకం భంక్తుమ్‌?
1114 k14 k15 kచిన్తామణిం పరిత్యజ్య కాచమణిగ్రహణన్యాయః
1114 k14 k15 kఆమ్రే ఫలార్థే నిమిత్తే ఛాయా గన్ధ ఇత్యనూత్పద్యేతే
23810218615 khand
21315 k15 k15 kAppendix:English nouns
22214 k13 k15 kఅవశ్యాపేక్షితానపేక్షితయో రపేక్షితం స్మరణీయమ్
22214 k13 k15 kఅన్యోన్యనాశ్యనాశకవిక్షాయాం సుందోపసుంద న్యాయః
3522422415 kmake
52213 k13 k14 kఉద్దీప్తే భవనేతు కూపఖననం ప్ర త్యుద్యమః కీదృశః?
1114 k13 k14 k"అంగడమునుబట్టి గొడ్డు - వంగడమునుబట్టి బిడ్డ."
1113 k13 k14 kఅంగుల్యగ్రం న తేనై వాంగుల్యగ్రేణ స్పృశ్యతే :
2237.7 k7.5 k14 kచతుష్షష్టి-యోగినులు
32213 k12 k14 kఅంగుల్యగ్రం న తేనై వాంగుల్యగ్రేణ స్పృశ్యతే
3224.9 k4.8 k14 kఅష్టశత-కరణములు
1113 k13 k14 kఅశక్తా స్తత్పదం గంతుం తతో నిందాం ప్రకుర్వతే :
1113 k13 k14 kఅంతరేణాపి నిమిత్తశబ్దం నిమిత్తార్థో గమ్యతే
1113 k12 k14 kఅశక్తా స్తత్పదం గంతుం తతో నిందాం ప్రకుర్వతే
22212 k12 k14 kఆఖ్యాతానా మర్థం బ్రువతాం శక్తిః సహకారిణీ
231024332314 kput
119.2 k9 k14 kచతుస్త్రింశత్‌-అతిశయములు
42313 k13 k14 kఅంగుల్యగ్రం న తేనైవాంగుల్యగ్రేన స్పృశ్యతే.
1113 k13 k14 kఅచింత్యాః ఖలు యే భావా న తాం స్తర్కేణ సాధయేత్ :
32213 k12 k14 kఅచింత్యాః ఖలు యే భావా న తాం స్తర్కేణ సాధయేత్
22212 k12 k14 kఅమ్బుని మజ్జం త్యలాబూని గ్రావాణః ప్లవన్తే
2214 k14 k14 kఊర్ధ్వ పుండ్ర ధారణ విధానం
1112 k12 k13 kఅవయవప్రసిద్ధేః సముదాయప్రసిద్ధి ర్బలీయసీ
1112 k12 k13 kఅథ సన్నిహితాదపి వ్యవహితం సాకాంక్షం బలవత్
118.4 k8.2 k13 kఅష్టోత్తరశత-దివ్యతిరుపతులు
117.8 k7.6 k13 kచతుష్షష్టి-తంత్రములు
116 k5.9 k13 kఅష్టశత-ఉపనిషత్తులు
1112 k11 k13 kఅవశ్య మనుభోక్తవ్యం కృతం కర్మ శుభాశుభమ్‌
2213 k13 k13 kఅనాథప్రేతసంస్కారాత్‌ కోటియజ్ఞఫలం లభేత్‌
53921229613 kcome
32211 k10 k13 kఏకా మసిద్ధిం పరిహరతో ద్వితీయాపద్యతే
118.9 k8.7 k13 kచతుర్వింశతి-తీర్థంకరులు
1112 k11 k13 kక్షతే ప్రహారా నిపతం త్యభీక్ష్ణమ్
1411113 k13 k13 kఅనుబంధం:1000 ప్రాథమిక ఆంగ్ల పదాలు
1111 k11 k12 kఅష్టాదశ-జ్యోతిశ్శాస్త్ర ప్రవర్తకులు
1111 k11 k12 kక్షీరాబ్ధివాసిక్షీరకామన్యాయము
2213 k12 k12 kఅత్యుత్కటైః పుణ్యపాపై రిహైవ ఫలముచ్యతే
1110 k10 k12 kఅన్యార్థ మపి ప్రకృత మన్యార్థం భవతి
22211 k11 k12 kఅపంథానం తు గచ్ఛన్తం సోదరోఽపి విముంచతి
2213 k12 k12 kఅష్టాధ్యాయీ జగన్మాతాఽమరకోశో జగత్పితా
52211 k10 k12 kఏకసంబంధిధర్శనేఽన్యసమ్బన్ధిస్మరణమ్
22212 k12 k12 kఏకోనపంచాశత్‌-ఉపపాతకములు :
22211 k11 k12 kఅజ్ఞాతకులశీలస్య వాసో దేయో న కస్యచిత్
1111 k11 k12 kఎద్దీనినదన్నగోటానగట్టివేయుమన్నట్లు
83911124112 knature
1111 k11 k12 kఆవు లేని ఊరిలో బఱ్ఱెయే శ్రీమహాలక్ష్మి
119.9 k9.7 k12 kకిఙ్కరస్థానే కిఙ్కరద్వయనివేశనమ్
116.9 k6.8 k12 kఅష్టోత్తరశత-తిరుపతులు
117.5 k7.3 k12 kఏకోనపంచాశత్‌-ఉపపాతకములు
234.6 k4.5 k12 kఅట్ఠంగిక మగ్గ
22211 k10 k12 kఅనాశ్వాసితదుఃఖితే మనసి సర్వ మసహ్యమ్
123818932112 kgo
21012 k12 k12 kవర్గం:Pages using duplicate arguments in template calls
1111 k10 k12 kఆడాలి పాడాలి మద్దెలా కొట్టాలన్నట్టు
42412 k12 k12 kచతురశీతి-ఆసనములు
118.5 k8.3 k12 kకృష్ణ యజుస్సంహిత బ్రాహ్మణము
9213012 k12 k12 kసామాన్య ఆంగ్ల నామవాచకములు జాబితా
1111 k10 k12 kఅంధస్యేవాంధలగ్నస్య వినిపాతః పదేపదే
32211 k10 k12 kఏకః పాపాని కురుతే ఫలం భుంక్తే మహాజనః
22211 k10 k12 kఅల మున్మత్తవచసి కావ్యదూషణోద్భావనేన
118.5 k8.3 k12 kచతుష్టష్టి శాస్త్రములు
1111 k10 k12 kచతుర్విధ బ్రహ్మ (మానస)పుత్రులు
2228.8 k8.6 k12 kఅంతరంగబహిరంగయో రంతరంగం బలీయః
31212 k12 k12 kAppendix:Latin script
2229.7 k9.5 k12 kఅంగుల్యగ్రే మత్తమాతంగా శ్చరన్తి
119.8 k9.6 k12 kఆమ్రాన్‌ పృష్టః కోవిదారా నాచష్టే
116.5 k6.4 k12 kకార్తవీర్యార్జునుడు
3229.9 k9.7 k12 kఅంగులిదీపికయా ధ్వాంతధ్వంసనవిధిః
22210 k9.8 k12 kఅచేతనేష్వపి చేతనవ్యవహారో దృశ్యతే
1110 k10 k12 kచతుర్విధ బ్రహ్మమానస పుత్రులు
42210 k9.9 k11 kకలశపురస్సరప్రాసాదనిర్మాణతుల్యమ్
117.8 k7.6 k11 kచతుష్షష్టి-ఉపచారములు
1110 k9.8 k11 kఅణ్వస్త్రవ్యాప్తి నిరోధక ఒప్పందం
237.5 k7.5 k11 kఆక్రొతిరి మరియు ఢెకెలియా
42210 k9.9 k11 kఋణవ్రణకలంకానాం కాలే లోపో భవిష్యతి
1110 k9.8 k11 kగిరి ముత్పాట్య మూషికోద్ధృతా
3228.8 k8.6 k11 kఅత్యన్తపరాజయా ద్వరం సంశయోఽపి
32311 k11 k11 kఏకోనత్రింశత్‌-నృత్తహస్తములు
32411 k11 k11 kచతురత్వముగల
2229.8 k9.6 k11 kఏకం చిత్తం ద్వయో రేవ కి మసాధ్యమ్‌?
119 k8.8 k11 kఉపాంతోత్పత్తివేతన సిద్ధాంతము
119.3 k9.1 k11 kఅష్టాదశ-శిల్పశాస్త్రాచార్యులు
119.6 k9.4 k11 kఉత్పత్తిమూల్యనిర్ణయ సిద్ధాంతము
366014811 khold
119.2 k9 k11 kఅవధారణ పూర్వపద కర్మధారయ సమాసము
119.5 k9.2 k11 kచతుర్విధదైవోపాసకులక్రమము
118.8 k8.6 k11 kకాంగో డెమొక్రాటిక్ రిపబ్లిక్
4229.4 k9.2 k11 kఏక మనుసన్ధిత్సతోఽపరం ప్రచ్యవతే
128.8 k8.6 k11 kస్వాల్‌బర్డ్ & జాన్‌మయిన్ దీవులు
22311 k11 k11 kచతురశీతి-బంధములు
2229.6 k9.3 k11 kఅంగుళిదీపికాధ్వాంతధ్వంసన్యాయం
115.9 k5.8 k11 kగుబ్బలవిలుకాడు
115.9 k5.8 k11 kగిబ్బపటాణిరౌతు
137.3 k7.2 k11 kశుక్ల యజుస్సంహిత బ్రాహ్మణము
119.6 k9.4 k11 kఈడ్చి ఇరువై నాల్గు దెబ్బలు ఏసుడు
119.4 k9.2 k11 kఅనురాగ మనురాగేణ ప్రత్యేష్టవ్యః
1827111 k11 k11 kవనజదళాయతాక్షి
471409.6 k9.4 k11 kచెలి
116.2 k6.1 k11 kఏలేశ్వరోపాధ్యాయులు
119 k8.8 k11 kఅనవయవే శాస్త్రార్థసంప్రత్యయః
117.4 k7.2 k11 kఅధికరణసిద్ధాన్తన్యాయము
2211 k11 k11 kసుదృక్కు
2311 k11 k11 kఇందువదన
2211 k10 k10 kశఫరాక్షి
116.6 k6.5 k10 kగోపగృహిణీన్యాయము
22211 k10 k10 kలలితాంగి
2211 k10 k10 kకర్పూరగంధి
22211 k10 k10 kతరళలోచన
42311 k10 k10 kకంబుగ్రీవ
2229.2 k9 k10 kఅజాతపుత్రనామోత్కీర్తనన్యాయము
1111 k10 k10 kకురంగనయన
1111 k10 k10 kరోచన
1111 k10 k10 kబంగారుబోడి
1111 k10 k10 kజలజనేత్ర
1111 k10 k10 kసునయన
1111 k10 k10 kహరిణలోచన
1111 k10 k10 kలోలనయన
1111 k10 k10 kసువదన
Graphique des modifications 2015
Graphique des utilisateurs 2015
Graphique des espaces de noms 2015